Extra menuoptiesJaarverslag 2023

Logo van de ECDA. Een logo in de kleuren blauw, paars, groen en oranje. Met de tekst: Van ons krijgt u energie!
Het bestuur

Het bestuur heeft in de verslagperiode bestaan uit Pepijn Vemer (voorzitter vanaf 13 juli 2023 ), Dick Boersma (penningmeester), Alma Luring (secretaris), Arie Meerman (voorzitter tot lid), Hein-Peter Nauta (lid), Geert Roelf Luring (lid), Dirk van Oerle (lid) en Ugo Leever (lid).

De ledenadministratie

Het ledental is in het jaar 2023 gegroeid met 12 leden en bedraagt per 31 december 2022, 50 leden.
Het aantal afnemers van onze lokale energieleverancier ‘Energie VanOns’ kent in 2023 een groei van 9 klanten. Per 31 december 2023 bedraagt het totaal aantal vanuit EC Drentse Aa 59 afnemers. Voor elke afnemer uit ons werkgebied ontving de coöperatie in het jaar 2023, 75 euro (incl. BTW) per jaar. Een inkomstenbron, die ingezet kan worden voor de duurzaamheidsactiviteiten in ons werkgebied.

Statutenwijziging

Tijdens de ALV van 11 mei 2023 zijn de aanwezige leden akkoord gegaan met een voorstel tot wijziging van een aantal artikelen in de statuten. Met de statutenwijziging werden de participaties omgezet in lidmaatschapsgeld. Leden die over een hoger bedrag aan participaties beschikten dan het reguliere lidmaatschapsgeld konden een verzoek tot terugbetaling indienen bij het bestuur. Hiervan hebben een klein aantal leden gebruik gemaakt. Daarnaast zijn de statuten wat algemener gemaakt. Dit geeft het bestuur meer ruimte om in te spelen op toekomstige ontwikkelingen die zich binnen en/of buiten de EC voordoen.

Activiteiten/initiatieven

Lezing 11 mei
Aansluitend op de ALV van 11 mei 2023, organiseerde de coöperatie een lezing over de verschillende energiecontracten die aangeboden worden door Energie VanOns. Dhr. Jan Koster verhelderde met zijn presentatie voor de aanwezigen het verschil tussen een vast contract een variabel contract en een dynamisch contract.
Roel v.d. Molen heeft een dynamisch contract. Hij liet de aanwezigen in zijn presentatie zien hoe hij, door o.a. gebruik te maken van zonnepanelen en een huisbatterij, handig gebruik maakte van deze vorm van energiecontract en daardoor geld bespaarde.

Activiteiten van de coöperatie
De activiteiten van de coöperatie hebben zich in het verslagjaar gericht op het werven, scholen en coördineren van energiecoaches, warmtescanners en klussers. Daarnaast wordt door het ondersteunen van de activiteiten georganiseerd door anderen, gewerkt aan het behalen van de doelstellingen van de coöperatie.

Pool warmtescan
In 2023 zijn bij 104 inwoners uit de gemeente Tynaarlo warmtescans van hun woning uitgevoerd. In het najaar zijn 7 personen vanuit de ECDA opgeleid tot warmtescanner, waaronder inwoners uit Midlaren en Zeegse. 

De cursus is ook gegeven aan 8 inwoners van de gemeente Borger-Odoorn. 

Pool Drents Energiecoach
Het aantal energiecoaches is in het jaar 2023 gegroeid met 5. In totaal zijn er per 31 december 2023 in de gemeente Tynaarlo 20 energiecoaches actief. Het aantal coaches is goed verspreid over de verschillende dorpen. Het streven is dat een verzoek uitgevoerd wordt door een energiecoach uit het dorp waar de vraag vandaan komt. Met de coaches is de afspraak gemaakt dat zij 1 à 2 scans per maand uitvoeren. In het jaar 2023 zijn 171 (reguliere) scans uitgevoerd. Daarnaast zijn er nog eens 79 scans uitgevoerd bij klanten die in het kader van de wijkgerichte aanpak een verzoek voor een bezoek hebben ingediend. Het wisselt sterk waar de verzoeken vandaan komen, maar door de activiteiten van de verschillende buurtteams zien we dat dit steeds weer aanvragen oplevert voor een energiescan op.

In 2023 hebben 6 coaches een energiecoach training bij HOOM afgerond. De onderdelen, het meelopen bij een ervaren energiecoach en het voeren van een eindgesprek, wordt door onszelf georganiseerd.
De ontwikkelingen in de verduurzamingswereld gaan snel. Daarom worden er regelmatig binnen de pool verdiepende trainingen georganiseerd. Voor de onderlinge samenwerking en communicatie maken de energiecoaches gebruik van een WhatsApp groep, waarin de coach acute vragen kan stellen én beantwoorden.

Energiecoaches maken voor de uitvoering van hun werkzaamheden gebruik van een CO2 meter. Daarmee is bij een klant direct inzichtelijk te maken of er voldoende geventileerd wordt. In samenwerking met de gemeente Tynaarlo zijn 20 CO2 meters aangeschaft en uitgedeeld aan de energiecoaches.

Communicatie & Zichtbaarheid
Er zijn in 2023 4 nieuwsbrieven verstuurd naar 350 volgers. Deze nieuwsbrieven worden steeds beter gelezen. 
Ook is er in 2023 gestart met pagina’s op Facebook en Instagram, daarnaast wordt de website van ECDA steeds vaker bezocht.
De buurtteams van Vries, Zuidlaren en Eelde hebben een prominente plek op de site gekregen en worden goed bezocht voor het aanmelden bij de activiteiten.

Buurtteams
In onze gemeente zijn drie buurtteams actief, buurtteam ‘De Fledders’ in Vries, buurtteam Energie Zuidlaren en buurtteam Energiek Eelde. De energie coöperatie fungeert voor de buurtteams als betaalloket. De buurtteams zijn vrijwilligersorganisaties en kunnen zonder KVK-nummer geen subsidie aanvragen en ontvangen. Van elk buurtteam heeft een teamlid zitting in het bestuur van de ECDA. Daarmee is er een nauwe verbondenheid en kan er samengewerkt worden aan onze ambities en doelstellingen. De buurtteams hebben een vaste plaats op de website. Nieuws over hun doelstellingen en activiteiten zijn op de website te vinden.

Buurtteam ‘De Fledders’
In het jaar 2022 is het buurtteam uitgebreid met maar liefst 13 actieve buurtgenoten. Het buurtteam wilde een goed werkende interne organisatie opzetten om de doelen waar te maken en daarvoor het jaar 2023 gebruiken. Maar door de energiecrisis ging het buurtteam allereerst de buurtgenoten hulp bieden bij het verminderen van de energieverbruik.

Daarvoor werden verschillende energiecafés georganiseerd, waar steeds de energiecoaches uit Vries aan mee werkten. Onderwerpen die aan de orde kwamen waren: hoe krijg je zicht op je energiegebruik en waar kun je op sturen; isoleren hoe doe je dat het best; gebruik van andere vormen van verwarmen; nieuwe ontwikkelingen zoals heatpipes; en hoe en op welke manier wek je je eigen energie het beste op, hoe kun je je energie managen. Op 24 mei 2023 maakte het buurtteam een wijkvisie bekend. Hiervoor organiseerde zij een energiemarkt, waarvoor naast alle betrokken subsidieverstrekkers (gemeente en provincie) ook het Drents Energie Loket was uitgenodigd.
Samen met het Drents Energie Loket en de Natuur en Milieu federatie Drenthe startte het buurtteam met een warmtepompactie. Ruim 60 buurtgenoten gaven aan belangstelling te voor de actie.

Tijdens een informatieavond op 1 juli verzorgde het Drents Energie Loket een inhoudelijke presentatie over de werking van een warmtepomp. Vervolgens hielpen de deelnemers het buurtteam mee, met het geven van adviezen en tips waar een zogenaamd offertetraject betreffende warmtepompen aan moet voldoen, wil het succesvol zijn.

Het buurtteam is vervolgens gestart met een offertetraject. Uiteindelijk is uit dit traject één bedrijf als favoriet naar voren gekomen.
In november organiseerde het buurtteam, voor die buurtgenoten die aangegeven hadden belangstelling te hebben voor het plaatsen van een warmtepomp én die mee hadden geholpen met het geven van adviezen en tips in het traject, een informatieavond. Naast de presentatie van het warmtepompenbedrijf was er tijdens deze informatieavond ook aandacht voor dat wat het betekent voor het elektriciteit netwerk. De informatieavond wordt in de eerste maand van 2024 herhaald. Hiervoor worden via een flyer en persbericht alle buurtgenoten uitgenodigd.
Samen met Natuur en Milieu federatie Drenthe heeft het buurtteam meegewerkt aan het vorm geven van een digitale enquête. Dit om te weten hoeveel en welke maatregelen buurtgenoten nemen n.a.v. de activiteiten van het buurtteam. De enquête wordt via de digitale nieuwsbrief verspreid in de eerste maand van 2024.

Al met al een jaar waar het buurtteam niet heeft stil gezeten maar vol aan de slag is gegaan met het organiseren van activiteiten. In het jaar 2024 gaat het buurtteam voluit aan de slag met het vorm geven van de doelstelling uit de wijkvisie.

Buurtteam Energie Zuidlaren
Buurtteam Energie Zuidlaren groeide in 2023 van 8 naar 10 vrijwilligers. De beide nieuwe vrijwilligers volgden met succes de cursus ‘Energiecoach’ van de ECDA. En één van hen is door de training vanuit de ECDA klaargestoomd om ook met de warmtebeeldcamera op pad te kunnen gaan. Voorzitter Ugo Leever trad in mei 2023 toe tot het bestuur van de ECDA. Het jaar 2023 stond bij Buurtteam Energie Zuidlaren vooral in het teken van het uitvoeren van warmtescans, het bieden van hulp aan mensen met een laag inkomen, de organisatie van Energie cafés en de voorbereidingen van 2024.

En uiteraard waren in 2023 ook de 4 energiecoaches in Zuidlaren en de buitendorpen actief. In april 2023 het warmtescanseizoen afgesloten met een nieuw record: 91 warmtescans (waarvan 51 van jan. t/m april 2023). Op 18 juli bezochten 15 bewoners waar een warmtescan was uitgevoerd de bijeenkomst “Rapport warmtescan: hoe nu verder?”. Zij kregen van een deskundige van Socotec uit Beilen antwoorden op vragen over hun rapport van de warmtescan en tips over potentieel te nemen vervolgstappen. De samenwerking met welzijnsorganisatie Neie Naober voor de ‘Actie tegen tocht’ (nov. 2022 tot april 2023) verliep goed. De actie richtte zich specifiek op mensen met een laag inkomen. Door klussers vanuit Neie Naober werden kleine energiebesparende maatregelen, zoals radiatorfolie en tochtstrippen, kosteloos bij een 10-tal bewoners aangebracht.

In maart werd de actie samen met de Voedselbank Zuidlaren vervolgd. Door korting op de aanschafkosten (mogelijk gemaakt door HUBO Zuidlaren) kregen 60 afnemers van de Voedselbank Zuidlaren een standaardpakket met energiebesparende maatregelen en een voucher voor een bezoek van een energiecoach. Vanaf eind februari 2023 startte Buurtteam Energie Zuidlaren in de bibliotheek van Zuidlaren met de organisatie van een 5-tal Energiecafés. Deze inloopsessies vonden tot en met juni 2-wekelijks plaats in de bibliotheek van Zuidlaren. Veel bezoekers leverden deze avonden niet op, maar wel enkele bezoeken van een energiecoach. Het najaar van 2023 is door het buurtteam vooral gebruikt om het projectplan en enkele activiteiten van het jaar 2024 goed voor te bereiden. Dit heeft geleid tot een uitgebreid projectplan, waarvoor begin december 2023 een subsidie van bijna €13.000 van de gemeente Tynaarlo is ontvangen. Buurtteam Energie Zuidlaren ziet 2024 dan ook met vertrouwen tegemoet!

Buurtinitiatief Energiek Eelde Paterswolde.
In 2023 is Buurtinitiatief Energiek Eelde Paterswolde gestart met haar activiteiten.
Het initiatief bestaat uit een team van 7 actieve leden, vooral energiecoaches wonende in Eelde-Paterswolde. Voor de zomer hebben zij onder begeleiding van NMF stil gestaan bij wat ze willen gaan doen, naam en logo ontwikkeld en een pagina ingericht op de EC Drentse Aa website.
Als buurtinitiatief, gesteund door Gemeente Tynaarlo en Energiecoöperatie Drentse Aa, willen ze inwoners helpen energie (en geld) te besparen. Ze zetten zich in voor een groenere en betaalbare toekomst.
Dat doen ze door:

  • Informatieavonden: Zes gezellige avonden in café Boelens vol tips en trucs.
  • Energiecoaches: Persoonlijk advies over hoe inwoners energie (en geld!) kunt besparen.
  • Overzicht van subsidies: Ze zetten op een rij welke overheidssubsidies inwoners kunnen gebruiken voor energiebesparende maatregelen.
  • Tips & handleidingen: Heldere routes om inwoners op weg te helpen naar een duurzamer leven.Na de zomervakantie is het buurtinitiatief gestart met de energie cafés (3 stuks). Op de avonden verteld eerst een bekende inwoner welke maatregelen hij heeft getroffen om invulling te geven aan de energietransitie. Vervolgens komt een deskundige aan het woord om een thema uit te diepen. Onderwerpen die aan orde kwamen zijn oa: hoe kreeg ik mijn huis van het gas af, op welke wijze isoleer je je huis en de soorten en werkwijze van een warmtepomp. De informatieavonden zijn erg goed bezocht (meerdere avonden volle bak, 90 bezoekers) en zijn inmiddels een bekend verschijnsel geworden in Eelde-Paterswolde.


Gevolg van de reuring is dat er veel energiecoach verzoeken zijn binnen gekomen wat de nodige drukte heeft opgeleverd. Buurtinitiatief Energiek Eelde Paterswolde is content met de resultaten en continueert haar werkwijze in 2024.

Samenwerkingsverbanden

Drentse KEI
De coöperatie is lid van de koepelorganisatie Drentse KEI. De Drentse KEI is samen met de twee andere organisaties (Us Kooperaasje en Groninger Energie Koepel) eigenaar van Energie VanOns. Door lid te zijn van de Drentse KEI wordt onze coöperatie vertegenwoordigd in de Energie VanOns. Het bestuur heeft dit zittingsjaar de door de koepelorganisatie georganiseerde ALV bezocht.

Gemeente Tynaarlo
Maandelijks heeft een afvaardiging van het bestuur gesprekken met de wethouder en de ambtenaar duurzaamheid van de gemeente Tynaarlo. Doel van de gesprekken is om elkaars ambities en doelstellingen te versterken en daar waar nodig acties op te zetten.

Overige lokale energie initiatieven in gemeente Tynaarlo
De energie coöperatie onderhoudt nauwe contacten met andere lokale energie initiatieven in de gemeente Tynaarlo. Tijdens de startbijeenkomst van het seizoen 2023-2024 heeft het bestuur een bbq georganiseerd voor alle bij de coöperatie betrokken vrijwilligers en andere lokale energie initiatieven in de gemeente Tynaarlo. De gemeente Tynaarlo werd vertegenwoordigd door wethouder Jurryt Vellinga.

Energie opwek

De realisatie van een duurzame-energieproject zoals een zonnepark of -dak, is in het algemeen een relevante bijdrage aan de huidige energietransitie. Het bestuur van de coöperatie definieert twee posities die de ECDA kan nemen bij het realiseren van een duurzame-energieproject. Deze positiebepaling heeft het bestuur verwoord in het document ‘Standpuntbepaling medewerking energieprojecten’. Dit document wordt ter informatie aan de leden verstrekt.

Jaarverslag 2023, getekend op 22 mei 2024,

P. Vemer (Voorzitter)
D. Boersma (Penningmeester)
A.M.J. Luring – Hofman (Secretaris)

Wij gebruiken cookies om ons websiteverkeer te analyseren en zo onze website te verbeteren. View more
Cookies settings
Accepteren
Afwijzen
Privacy statement
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Privacy Statement

De Energiecoöperatie Drentse Aa (ECDA) verwerkt persoonsgegevens van haar leden. Dit doen we om u zo goed mogelijk te kunnen helpen. In deze privacyverklaring proberen we een zo helder mogelijk beeld te schetsen wat we met uw persoonsgegevens doen. De ECDA houdt zich volledig aan de regels zoals deze zijn opgesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Mochten er na het lezen van dit document nog vragen zijn dan kunt u die mailen naar:  samendoen@ecdrentseaa.nl.

Wat zijn persoonsgegevens?

Dit zijn gegevens die iets zeggen over personen. Denk hierbij aan: voornaam, achternaam, adres, telefoonnummer en emailadres. Deze gegevens deelt u met ons als u zich inschrijft voor een product of activiteit.

Welke persoonsgegevens verwerken we?

We verwerken gegevens voor verschillende doeleinden. Omdat er op verschillende plekken persoonsgegevens worden achtergelaten, hebben we alle gegevens die worden opgeslagen op een rijtje gezet.
 (Persoons)gegevens  die de ECDA verzamelt ten behoeve van: Email-adres Voornaam, Tussenvoegsel, Achternaam Adres, Postcode, Woonplaats Telefoon-nummer Geslacht (M/V) Geboorte-datum Rekening-nummer (IBAN) Klantnummer bij Energie VanOns Cookies
Aanvraag Nieuwsbrief/Buurtbrief Aanmelding activiteit X X
Aanvraag energiecoach X X X X
Aanvraag warmtescan X X X X
Lidmaatschap ECDA X X X X X X X
Klant Energie VanOns X X X X X
Website ECDA X

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens?

Persoonsgegevens gebruiken wij  voor verschillende doeleinden. Het belangrijkste doel is het afronden van een aanvraag van u. Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres slaan we  op om contact met u te kunnen opnemen en u op de hoogte te kunnen stellen van onze activiteiten. Dit doen we als u zich heeft aangemeld voor een activiteit. Als u daarmee hebt ingestemd gebruiken we uw e-mail gegevens ook voor het verzenden van onze nieuwsbrief. Zo houden we u op de hoogte van onze activiteiten, acties en nieuws. Wilt u zich later afmelden voor onze nieuwsbrief? Dat kan via de afmeldlink in de nieuwsbrief. Geslacht, geboortedatum en rekeningnummer gebruiken we  alleen voor het inschrijven van leden. Wij slaan geen gegevens op van mensen jonger dan 16 jaar. Wij zijn echter niet altijd in de mogelijkheid om te controleren of de persoon wel 16 jaar of ouder is. Mocht het vermoeden ontstaan dat er gegevens worden opgeslagen van mensen jonger dan 16, dan horen wij dat graag. Stuurt u een mail naar samendoen@ecdrentseaa.nl, dan zal de kwestie in behandeling worden genomen. Als u via de ECDA energie afneemt van Energie VanOns ontvangen wij periodiek uw klantgegevens. Deze gegevens gebruiken we alleen om eventueel contact met u op te kunnen nemen.

Cookies

De ECDA maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Als u onze website (voor het eerst) bezoekt vragen wij toestemming voor het gebruik van deze cookies. Als u geen toestemming geeft slaan we geen cookies op en kunt u de website wel gewoon bezoeken. Het gebruik van cookies is van groot belang voor het goed draaien van onze website en voor het (anoniem) verzamelen van statistische gebruikersgegevens. Met deze gegevens kunnen wij onze website steeds verbeteren. De cookies die wij van u hebben verzameld kunt u vinden bij de “Cookies settings” (rechts onder in de hoek van de pagina_klein).

Inzage en correcties persoonsgegevens

Zoals in de wet Bescherming Persoonsgegevens staat hebt u altijd het recht om uw persoonsgegevens in te zien en aan te passen. Voor inzage en aanpassingen kunt u e-mailen naar: samendoen@ecdrentseaa.nl.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

We bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig. De gegevens die worden ingevuld voor opgave van een activiteit  worden na maximaal 1 jaar verwijderd uit ons systeem. Persoonsgegevens die zijn gekoppeld aan een account worden zolang bewaard als het account bestaat. Daarnaast kunt u zich op ieder moment uitschrijven voor de nieuwsbrief; dan zullen we die gegevens ook direct verwijderen.

Met welke andere partijen delen wij persoonsgegevens?

Wij zijn genoodzaakt gegevens te delen met het bedrijf dat onze website onderhoudt. Zij slaan al onze data op (ten behoeve van een back-up) en dus ook alle persoonsgegevens. Daarnaast delen we enkele gegevens met onze maildienst: MailChimp voor de verzending van nieuwsbrieven. Ook kunnen wij worden verplicht persoonsgegevens te delen met verschillende overheidsinstanties (b.v. in verband met subsidies), maar dit gebeurt enkel in uitzonderlijke situaties. Verder zullen we persoonsgegevens nooit aan andere partijen verkopen of doorspelen zonder u vooraf om toestemming te vragen.

Autoriteit persoonsgegevens

Natuurlijk willen wij altijd zo goed mogelijk helpen met betrekking tot persoonsgegevens. Voor meer informatie kunt u terecht bij de Autoriteit persoonsgegevens.
Save settings
Cookies settings