Extra menuopties
Statutenwijziging EC Drentse Aa U.A.

De leden van de EC Drentse Aa U.A. stemmen tijdens de Algemene Ledenvergadering van 11 mei jongstleden in met een voorgestelde statutenwijziging.

De hoofdreden voor een statutenwijziging van de Energie Coöperatie is de participatieregeling voor leden die de rode draad vormt van de opgemaakte statuten van 12 – 12 – 2014. Deze participaties vertegenwoordigden nagenoeg geen belang in de  ECDA en beklemden zonder reden het eigen vermogen van de coöperatie. Het bestuur kon dit ledenkapitaal niet inzetten voor haar activiteiten.

In mei 2022 heeft het bestuur van de EC Drentse Aa dit voornemen tot wijziging voorgelegd aan de ALV. De betreffende artikelen zijn aangepast en de wijzigingen zijn op 11 mei 2023, tijdens de ALV, voorgelegd aan de leden.

De leden hadden geen bezwaar en hebben unaniem ingestemd met het voorstel.

Het lidmaatschap krijgt daardoor een andere inhoud. Het heeft de voorkeur alle leden (bestaande en nieuwe) dezelfde rechten en plichten te geven. Alle leden betalen eenzelfde eenmalig bedrag van € 50,00  aan lidmaatschapsgeld.

Met deze statutenwijziging worden daarom de participaties van rechtswege omgezet in lidmaatschapsgeld. Leden die over een hoger bedrag aan participaties beschikken dan het reguliere lidmaatschapsgeld kunnen een verzoek tot terugbetaling indienen bij het bestuur.

Verder heeft het bestuur de statuten wat algemener gemaakt om meer ruimte te hebben voor toekomstige ontwikkelingen die zich zowel binnen als buiten onze EC voordoen.

 • Het doel van de ECDA richt zich in brede zin op het begeleiden en adviseren van inwoners van de gemeente Tynaarlo;
 • Het exploiteren van een energiepark of deelnemen aan een dergelijk project blijft mogelijk;
 • Geldmiddelen zijn minder specifiek gemaakt; bijvoorbeeld geen geldmiddelen van Energie VanOns opgenomen.

Het voorstel tot wijziging statuten Energie Coöperatie Drentse Aa, d.d. 12-12-2014 richt zich op de volgende artikelen. Artikelen die niet genoemd zijn, worden niet gewijzigd.

ART 2: tekst vervalt en wordt vervangen door de volgende tekst:

 1. De coöperatie stelt zich ten doel de belangen van haar leden, en breder van alle bewoners van de gemeente Tynaarlo, te behartigen door het verminderen (of geheel te stoppen) van het gebruik van fossiele brandstoffen en het stimuleren van het lokaal opwekken van duurzame energie.
 2. Als nevendoel kan zij ook andere, waaronder ideële doelen, van de leden, en breder van alle bewoners van de gemeente Tynaarlo, behartigen, die voorzien in de verdere duurzame ontwikkeling van de leefomgeving.
 3. De coöperatie tracht haar doel onder andere te bereiken door:
 • het intensief betrekken van bewoners van de gemeente Tynaarlo bij energiebesparing en energie opwek;
 • het ondersteunen en faciliteren van bewoners, buurtteams en wijk initiatieven bij energiebesparingen en duurzame energie opwek;
 • het vergaren van kennis;
 • het samen met bewoners voorbereiden van projecten en op zoek gaan naar de mogelijkheden voor het uitvoeren van projecten, die het mogelijk maken om voor iedere bewoner van de gemeente Tynaarlo toegang te hebben tot lokale duurzame energie.
 • het samenwerken met, het deelnemen in en het voeren van de directie of het management over en het financieren van andere rechtspersonen en ondernemingen met een soortgelijk of aanverwant doel.

En verder alles te doen dat bijdraagt aan al hetgeen tot het vorenstaande behoort of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

ART 3: wijziging in lid 5, nl; het verwijderen van de alinea “alsmede het aantal gehouden participaties in het ledenkapitaal. leder lid is verplicht alle wijzigingen in de onder de naam en het lidmaatschapsnummer van het lid in het ledenregister van de coöperatie vermelde gegevens onverwijld schriftelijk aan het bestuur door te geven. Het ledenregister is, uitsluitend voor zover het betreft de namen en adressen van de leden, ter inzage van de leden. Elke aantekening in het ledenregister en elk uittreksel, als in de volgende zin bedoeld, worden getekend door of namens het bestuur. Het bestuur verstrekt (desgevraagd) aan een lid om niet een opgave uit het ledenregister met betrekking tot zijn participatie in het ledenkapitaal”.

ART 4: tekst vervalt en wordt vervangen door de volgende tekst:

Het ledenkapitaal van de coöperatie bestaat uit lidmaatschapsgelden.

Ieder lid betaalt bij zijn toetreding een eenmalige contributie van 50 euro. Van de reeds toegetreden leden vervallen de in bezit zijnde participaties door deze om te zetten in reeds voldaan lidmaatschapsgeld.

ART 6, lid 1: verwijderen van de zinssnede: “en is alleen mogelijk tegen het einde van het boekjaar”.

ART 7: verwijderen van de gehele tekst.

ART 8: verwijderen van de gehele tekst.

ART 10: tekst vervalt en wordt vervangen door de volgende tekst:

 1. De geldmiddelen van de coöperatie worden gevormd door:
 2. lidmaatschapsgelden;
 3. het verkrijgen van middelen uit gemeentelijke, project- en overige subsidies;
 4. het verkrijgen van vergoedingen voor advies, diensten en producten. Het bestuur kan hiervoor een gedifferentieerd tarief vaststellen;
 5. overige verkrijgingen.
 6. Op voorstel van het bestuur kan de algemene ledenvergadering aan de leden voorleggen een extra geldelijke bijdrage ten bate van de coöperatie te voldoen.

 

Art 14, lid 1: verwijderen van de zinssnede: “van maximaal zeven”.

ART 23: 2e alinea verwijderen, nl. “In geval van een overdracht van participaties in het ledenkapitaal aan de coöperatie kan de daarvoor verschuldigde prijs door het bestuur ten laste van voormelde reserve worden gebracht”.

Verder worden de statuten aangevuld met:

 1. De verplichtingen die voortvloeien uit de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersoon die per 1 juli van kracht is geworden.
 2. De optie om ten behoeve van de besluitvorming van de ALV het digitaal stemmen mogelijk te maken.

 

De energie coöperatie telt op dit moment 44 leden.

Wij gebruiken cookies om ons websiteverkeer te analyseren en zo onze website te verbeteren. View more
Cookies settings
Accepteren
Afwijzen
Privacy statement
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Privacy Statement

De Energiecoöperatie Drentse Aa (ECDA) verwerkt persoonsgegevens van haar leden. Dit doen we om u zo goed mogelijk te kunnen helpen. In deze privacyverklaring proberen we een zo helder mogelijk beeld te schetsen wat we met uw persoonsgegevens doen. De ECDA houdt zich volledig aan de regels zoals deze zijn opgesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Mochten er na het lezen van dit document nog vragen zijn dan kunt u die mailen naar:  samendoen@ecdrentseaa.nl.

Wat zijn persoonsgegevens?

Dit zijn gegevens die iets zeggen over personen. Denk hierbij aan: voornaam, achternaam, adres, telefoonnummer en emailadres. Deze gegevens deelt u met ons als u zich inschrijft voor een product of activiteit.

Welke persoonsgegevens verwerken we?

We verwerken gegevens voor verschillende doeleinden. Omdat er op verschillende plekken persoonsgegevens worden achtergelaten, hebben we alle gegevens die worden opgeslagen op een rijtje gezet.
 (Persoons)gegevens  die de ECDA verzamelt ten behoeve van: Email-adres Voornaam, Tussenvoegsel, Achternaam Adres, Postcode, Woonplaats Telefoon-nummer Geslacht (M/V) Geboorte-datum Rekening-nummer (IBAN) Klantnummer bij Energie VanOns Cookies
Aanvraag Nieuwsbrief/Buurtbrief Aanmelding activiteit X X
Aanvraag energiecoach X X X X
Aanvraag warmtescan X X X X
Lidmaatschap ECDA X X X X X X X
Klant Energie VanOns X X X X X
Website ECDA X

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens?

Persoonsgegevens gebruiken wij  voor verschillende doeleinden. Het belangrijkste doel is het afronden van een aanvraag van u. Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres slaan we  op om contact met u te kunnen opnemen en u op de hoogte te kunnen stellen van onze activiteiten. Dit doen we als u zich heeft aangemeld voor een activiteit. Als u daarmee hebt ingestemd gebruiken we uw e-mail gegevens ook voor het verzenden van onze nieuwsbrief. Zo houden we u op de hoogte van onze activiteiten, acties en nieuws. Wilt u zich later afmelden voor onze nieuwsbrief? Dat kan via de afmeldlink in de nieuwsbrief. Geslacht, geboortedatum en rekeningnummer gebruiken we  alleen voor het inschrijven van leden. Wij slaan geen gegevens op van mensen jonger dan 16 jaar. Wij zijn echter niet altijd in de mogelijkheid om te controleren of de persoon wel 16 jaar of ouder is. Mocht het vermoeden ontstaan dat er gegevens worden opgeslagen van mensen jonger dan 16, dan horen wij dat graag. Stuurt u een mail naar samendoen@ecdrentseaa.nl, dan zal de kwestie in behandeling worden genomen. Als u via de ECDA energie afneemt van Energie VanOns ontvangen wij periodiek uw klantgegevens. Deze gegevens gebruiken we alleen om eventueel contact met u op te kunnen nemen.

Cookies

De ECDA maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Als u onze website (voor het eerst) bezoekt vragen wij toestemming voor het gebruik van deze cookies. Als u geen toestemming geeft slaan we geen cookies op en kunt u de website wel gewoon bezoeken. Het gebruik van cookies is van groot belang voor het goed draaien van onze website en voor het (anoniem) verzamelen van statistische gebruikersgegevens. Met deze gegevens kunnen wij onze website steeds verbeteren. De cookies die wij van u hebben verzameld kunt u vinden bij de “Cookies settings” (rechts onder in de hoek van de pagina_klein).

Inzage en correcties persoonsgegevens

Zoals in de wet Bescherming Persoonsgegevens staat hebt u altijd het recht om uw persoonsgegevens in te zien en aan te passen. Voor inzage en aanpassingen kunt u e-mailen naar: samendoen@ecdrentseaa.nl.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

We bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig. De gegevens die worden ingevuld voor opgave van een activiteit  worden na maximaal 1 jaar verwijderd uit ons systeem. Persoonsgegevens die zijn gekoppeld aan een account worden zolang bewaard als het account bestaat. Daarnaast kunt u zich op ieder moment uitschrijven voor de nieuwsbrief; dan zullen we die gegevens ook direct verwijderen.

Met welke andere partijen delen wij persoonsgegevens?

Wij zijn genoodzaakt gegevens te delen met het bedrijf dat onze website onderhoudt. Zij slaan al onze data op (ten behoeve van een back-up) en dus ook alle persoonsgegevens. Daarnaast delen we enkele gegevens met onze maildienst: MailChimp voor de verzending van nieuwsbrieven. Ook kunnen wij worden verplicht persoonsgegevens te delen met verschillende overheidsinstanties (b.v. in verband met subsidies), maar dit gebeurt enkel in uitzonderlijke situaties. Verder zullen we persoonsgegevens nooit aan andere partijen verkopen of doorspelen zonder u vooraf om toestemming te vragen.

Autoriteit persoonsgegevens

Natuurlijk willen wij altijd zo goed mogelijk helpen met betrekking tot persoonsgegevens. Voor meer informatie kunt u terecht bij de Autoriteit persoonsgegevens.
Save settings
Cookies settings